TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/10/2020

       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1918/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


        Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1918/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai trong thời gian tới đạt hiệu quả cũng như đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra; Thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch số 1918/KH-UBND Sở Tư pháp cũng đã có Văn bản số 1518/STP-XD&KTVB ngày 19/10/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: Thường xuyên quán triệt việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Đảm bảo việc bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực làm công tác xây dựng pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

        Đính kèm theo các văn bản:
      - Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

      - Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp;

      - Kế hoạch số 1918/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

       - Văn bản số 1518/STP-XD&KTVB ngày 19/10/2020 về việc thực hiện Kế hoạch số 1918/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
- Lương Thảo -

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.