TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã năm 2013

19/06/2013

Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2013 Sở Tư pháp đã ban hành công văn Số: 14 /KH-STP Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã năm 2013, nội dung như sau.
Theo Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 15/11/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về công tác thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2013, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã năm 2013, như sau:

Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2013 Sở Tư pháp đã ban hành công văn Số: 14 /KH-STP Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã năm 2013, nội dung như sau.
Theo Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 15/11/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về công tác thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2013, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã năm 2013, như sau:
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến 31/5/2013) tại một số phòng Tư pháp và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung kiểm tra vào các nội dung sau:
1. Công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật
- Kiểm tra công tác tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2013 và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.
- Tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL.
- Kiểm tra chất lượng công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL.
- Tham mưu UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL.
- Hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của địa phương.
- Tham mưu UBND cấp huyện trong việc xây dựng thể chế, biên chế, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.
2. Công tác PBGDPL
- Kiểm tra công tác tham mưu cho UBND (hoặc HĐPBGDPL) cấp huyện xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2013 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.
- Kiểm tra mô hình tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về một số nội dung như: lực lượng làm công tác tuyên truyền, nội dung, hình thức tuyên truyền, kết quả tuyên truyền (theo nhóm đối tượng, số lượt người tham dự, tài liệu tuyên truyền…), sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương đối với công tác tuyên truyền (công tác chỉ đạo phối hợp, bố trí kinh phí, đào tạo bồi dưỡng…), sự tham gia phối hợp của các ngành, Hội Luật gia, Hội đồng PBGDPL, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với công tác PBGDPL ở địa phương…
- Đánh giá tác động của công tác PBGDPL đối với đời sống xã hội (ý thức chấp hành pháp luật, tình hình tệ nạn xã hội, khiếu kiện, tranh chấp trong nội bộ nhân dân…) và nêu những khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác PBGDPL cũng như đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
- Đánh giá tác động của tổ hoà giải; thực hiện hương ước, quy ước và tủ sách pháp luật trên địa bàn cấp huyện.
3. Công tác hộ tịch
Kiểm tra việc thực hiện quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch; Việc chấp hành các quy định về thu, quản lý lệ phí hộ tịch; Việc niêm yết các thủ tục đăng ký hộ tịch; Công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho UBND cấp xã.
4. Công tác chứng thực
Về công tác chứng thực, sẽ kiểm tra việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền, hợp đồng giao dịch; Việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, sổ sách theo dõi công tác chứng thực; Việc chấp hành các quy định về thu và quản lý lệ phí chứng thực; Việc niêm yết các thủ tục về chứng thực; Công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho UBND cấp xã.
5. Công tác khác
- Kiểm tra việc tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2013; đăng ký giao ước thi đua năm 2013; chế độ báo cáo hằng năm.
- Khảo sát tình hình đội ngũ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp huyện, xã để xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Tư pháp cơ sở.
+ Đối với đội ngũ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp huyện: nêu rõ chỉ tiêu biên chế được giao, số lượng cán bộ hiện nay đang sử dụng; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi và thời gian công tác.
+ Đối với đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:
* Bao nhiêu xã trên địa bàn cấp huyện được bố trí 02 chức danh Tư pháp - Hộ tịch.
* Nêu rõ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi, thời gian công tác của cán bộ Tư pháp - Hộ tịch hiện nay.
- Các kiến nghị, đề xuất của địa phương.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra: Đoàn kiểm tra của Sở sẽ tiến hành kiểm tra công tác tư pháp năm 2013 tại các Phòng Tư pháp: huyện Ia Pa, Đak Đoa. Yêu cầu các Phòng Tư pháp được kiểm tra chọn ra 02 đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện mình để Đoàn tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp năm 2013.
2. Thời gian kiểm tra:
- Phòng Tư pháp huyện Ia Pa ngày 25 và 26/6/2013;
- Phòng Tư pháp huyện Đak Đoa ngày 27 và 28/6/2013.
Trường hợp lịch kiểm tra có thay đổi, Thanh tra Sở sẽ có văn bản thông báo cụ thể đến các đơn vị liên quan.
III. ĐOÀN KIỂM TRA
- Đoàn kiểm tra do đ/c Rơ Châm Keo - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn kiểm tra tại các huyện Ia Pa và huyện Đak Đoa.
- Thanh tra Sở, Phòng Văn bản pháp luật, HCTP-BTTP, PBGDPL cử 01 cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các Trưởng phòng Tư pháp thuộc đối tượng kiểm tra chuẩn bị các nội dung kiểm tra tại Mục I của Kế hoạch này để báo cáo với Đoàn kiểm tra, tham gia Đoàn kiểm tra của Sở kiểm tra tại các đơn vị cấp xã đã chọn.
2. Đối với các Phòng Tư pháp không thuộc đối tượng kiểm tra trong đợt này, đề nghị xây dựng báo cáo theo các nội dung tại Mục I của kế hoạch này và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2013 để theo dõi và tổng hợp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.