TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP. XEM VÀ TẢI QUY TRÌNH THỦ TỤC TẠI ĐÂY.

26/03/2021

DANH MỤC
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ
I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Mức độ 2
2 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2
3 Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Mức độ 2
4 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Mức độ 2
5 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với những trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi Mức độ 2
II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
1 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 4
2 Thành lập Văn phòng công chứng Mức độ 4
3 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Mức độ 4
4 Bổ nhiệm Công chứng viên Mức độ 2
5 Bổ nhiệm lại công chứng viên Mức độ 2
6 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Mức độ 2
7 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3
8 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh Mức độ 4
9 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2
10 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4
11 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4
12 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Mức độ 4
13 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2
14 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Mức độ 4
15 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Mức độ 2
16 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mức độ 2
17 Hợp nhất Văn phòng công chứng Mức độ 2
18 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Mức độ 2
19 Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức độ 2
20 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Mức độ 2
21 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Mức độ 2
22 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Mức độ 2
23 Thành lập Hội công chứng viên Mức độ 2
III. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Mức độ 2
2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Mức độ 2
3 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Mức độ 2
4 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 2
5 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 2
6 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 2
IV. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Mức độ 2
2 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Mức độ 2
3 Thay đổi nội đung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2
4 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2
5 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Mức độ 2
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2
V. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2
2 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2
3 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2
4 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2
5 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2
6 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2
7 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2
8 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động) Mức độ 2
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Mức độ 2
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Mức độ 2
VI. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1 Cấp Thẻ đấu giá viên Mức độ 2
2 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Mức độ 2
3 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức độ 2
4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức độ 2
5 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức độ 2
6 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức độ 2
7 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Mức độ 2
8 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Mức độ 2
VII. LĨNH VỰC LUẬT SƯ
1 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2
2 Hợp nhất công ty luật Mức độ 2
3 Sáp nhập công ty luật Mức độ 2
4 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2
5 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Mức độ 2
6 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Mức độ 2
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2
8 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 2
9 Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2
10 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 4
11 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 2
12 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 2
13 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Mức độ 2
14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 2
VIII. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
 VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
1 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Mức độ 2
2 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức độ 2
3 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức độ 2
4 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Mức độ 2
5 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức độ 2
IX. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2
X. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1 Thủ tục phục hồi danh dự Mức độ 2
2 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Mức độ 2
3 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Mức độ 2
XI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3
XII. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH
1 Thủ tục cấp  giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức độ 2
2 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Mức độ 2
3 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2
4 Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2
5 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2
XIII. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Mức độ 4
2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Mức độ 4
3 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Mức độ 4
XIV. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
1 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Mức độ 2
2 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2
3 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Mức độ 2
4 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Mức độ 2
5 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2
6 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Mức độ 2
7 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2
8 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Mức độ 2
XV. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
1 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật  Mức độ 2
2 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2
3 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2
4 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2
5 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Mức độ 2
7 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Mức độ 2
  DANH MỤC
THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ TƯ PHÁP
 
1 Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Mức độ 2
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Mức độ 2
3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư Mức độ 2
4 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý Mức độ 2
5 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Mức độ 2
XVII. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
1 Bổ nhiệm Thừa phát lại  Mức độ 2
2 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Mức độ 2
3 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại  Mức độ 2
4 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Mức độ 2
5 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Mức độ 2
6 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại  Mức độ 2
7 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại  Mức độ 2
8 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
9 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
10 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củaVăn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
11 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
12 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Mức độ 2
13 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
14 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngsau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Mức độ 2
15 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại  Mức độ 2
16 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Mức độ 2TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.